Osiguranjem Vaših vozila i putnika učinite mirnijim Vaše putovanje – solucije za sve potrebe vaših prevoznih sredstava

Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozila za štetu koju Vi pricinite trecim licima upotrebom Vašeg vozila. To znaci da štetu necete platiti Vi, vec Vaše osiguravajuce društvo.

Ova vrsta osiguranja ne pokriva štete nastale na Vašem vozilu.

Osiguravajuce društvo pokriva štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju.

Ukoliko šteta prelazi naznaceni iznos, razliku do visine štete dužan je da nadoknadi vlasnik vozila.

Polisa važi do isteka trajanja osiguranja i u slucaju promene vlasnika vozila. U tom slucaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.

Kod ove vrste osiguranja štete placa osiguravajuce društvo osiguranika koji je ucinio štetu.

Kao dopunski vid osiguranja od dodatnih rizika, mogu?e je uz polisu autoodgovornosti, zakljuciti i polisu autonezgode, pri cemu su pokriveni rizici za vozaca i za sve putnike koji se nalaze u vozilu u momentu nastanka osiguranog slucaja.

Kasko osiguranje

kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje od šteta koje mogu nastati na Vašem vozilu. Kupovinom kasko polise obezbedjujete materijalnu naknadu u slucaju nastanka štete od koje ste vozilo osigurali. U tom slucaju Vaše osiguravajuce društvo je dužno da Vam nadoknadi štetu.

Postoje:

potpuno kasko osiguranje – kojim štitite vozilo od rizika oštecenja ili uništenja u saobracajnoj nezgodi (sudar, udar, prevrnuce, iskliznuce), pada ili udara nekog predmeta, požara, eksplozije, iznenadnog termickog ili hemijskog delovanja spolja, udara groma, oluje, grada, snežne lavine, poplave, bujice, potapanja, pada vazdušne letelice, manifestacija, demonstracija, zlonamernih postupaka trecih lica i oštecenja tapacirunga prilikom pružanja pomoci drugim licima u nezgodi;
delimicno kasko osiguranje – kojim štitite stakla na Vašem vozilu od rizika loma i oštecenja. U vecini osiguravajucih kuca u Srbiji, ovaj rizik možete da ugovorite bez ucesca u šteti-franšiza;
dopunsko kasko osiguranje – kojim štitite Vaše vozilo od rizika kradje, osiguranje prtljaga i alata u vozilu.

Kasko osiguranje može se zakljuciti tako da važi na teritoriji Srbije i/ili Evrope.

Osiguranje od autonezgode

Ovim osiguranjem pokriveni su rizici svih lica koja imaju svojstvo vozaca ili putnika u vozilu, i to od:

smrti nastale u vozilu usled nesrecnog slucaja
trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu

Predstavlja dobrovoljno osiguranje vozaca i putnika u motornom vozilu. Veoma je popularan vid zaštite osiguranika i cesto se ugovara u paketu sa osiguranjem Autoodgovornosti.
Osiguranje vozaca i putnika od nezgode osigurava se na izabranu sumu osiguranja, posebno za slucaj invalidnosti i za slucaj smrti i regulisano je Opštim uslovima za osiguranje lica od posledice nesrecnog slucaja (nezgode) i Dopunskim uslovima za osiguranje vozaca, putnika i radnika od posledice nesrecnog slucaja (nezgode).

Osiguranje plovila – plovnih objekata

Na tržištu osiguranja Srbije, neke osiguravajuce kuce, u svojim ponudama imaju i produkte osiguranja, koji se odnose na plovila (camci, brodovi, jahte…) – osiguranje vlasnika camaca za štetu pricinjenu trecim licima. Ovo osiguranje je zakonski obavezno za sve vlasnike camaca sa sopstvenim pogonom snage motora preko 15 kW, koji se upisuje u odgovarajuci registar, saglasno propisima o registraciji ?amaca.

Pod camcem se u ovom slucaju podrazumeva svako plovilo cija dužina trupa iznosi manje od 15 metara, a širina trupa manje od 3 metra, a cija najveca istisnina iznosi manje od 15 tona.
Kao šteta pricinjena trecim licima podrazumeva se telesna povreda, narušavanje zdravlja ili smrt trecih lica nastala upotrebom camca navedenog u polisi. Ovde se podrazumeva i šteta koja je pricinjena trecem licu usled pada ili izbacivanjem stvari iz camca.