I. Zakoni

Narodna Banka Srbije (NBS) – Nadzor Osiguranja (upload u toku)

Zakon o osiguranju – 21.05.2004 (upload u toku)

Izmene i dopune Zakona o osiguranju – 15.07.2005 (upload u toku)

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (upload u toku)

II. Dokumenta

Šifarnik zemalja (upload dokumenta u toku)

III. Najčešća pitanja

1) Zašto angažovati posrednika ili zastupnika u osiguranju?

Posrednik odnosno zastupnik u osiguranju  je samostalan i nezavisan stručnjak iz oblasti osiguranja, sa višegodišnjim iskustvom. On može delovati ili biti zaposlen u Drustvu za posredovanje ili zastupanje u osiguranju, koje ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji sa više osiguravača koji posluju na teritoriji Srbije. Takva pozicija omogućava da na najbolji način zastupa interese svog klijenta. Saradnja sa društvima za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranju, ne zahtevaju nikakva finansijska davanja sa Vaše strane! To može značajno da Vam uštedi vreme, resurse i finansijska sredstva, koje bi sami morali da angažujete!

2) Ko su posrednici, odnosno zastupnici u osiguranju?

Posrednik, odnosno zastupnik u osiguranju, mogu biti fizička ili pravna lica (engl.= insurance broker) koja da bi obavljala svoju delatnost, moraju biti upisana u registar Narodne Banke Srbije, koja vrši nadzor osiguranja na teritoriji Republike Srbije. Ova državna institucija daje licence , odnosno dozvole za obavljanje delatnosti u poslovima osiguranja i samo lica koja imaju validno izdatu licencu od strane NBS, mogu obavljati ovakvu vrstu delatnosti. To se odnosi na sva osiguranja koja postoje, kako na neživotna , tako i na životna osiguranja.
Društva za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranju, kao pravna lica, da bi obavljala svoju delatnost, takođe moraju prethodno dobiti licencu za obavljanje poslova u osiguranju koja izdaje Narodna Banka Srbije.

3) Ko obavlja nadzor nad osiguranjem u Srbiji?

Nadzor obavlja, u skladu sa Zakonom o osiguranju, Narodna banka Srbije, koja, zbog uočenih nepravilnosti u radu, može svakom pravnom subjektu koji ne posluje u skladu sa Zakonom, oduzeti dozvolu za rad. U skladu sa zakonskim propisima, svi delatnici u osiguranju, moraju dostavljati podatke, u obimu, načinu i rokovima, nadležnim državnim institucijama u toku cele godine. Pod delatnicima se podrazumevaju: Osiguravajuća društva – Osiguravač, Društva za posredovanje, zastupanje u osiguranju, Društva za obavljanje ostalih poslova u osiguranju i Agencije za zastupanje u osiguranju.

4) Ko plaća posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju?

Proviziju po pravilu plaća osiguravajuće društvo koje je zaključilo ugovor. Ova obaveza osiguravača traje sve dok je na snazi i ugovor o osiguranju, odnosno dok osiguranik plaća premiju.